16.07.2013
Vest-Vikna blir Ramsar-område
Nord-Trøndelag har nylig fått tre nye områder inn på den såkalte Ramsar-lista, som er en liste over viktige våtmarksområder. Ett av de nye områdene er øyene i det som kalles Vest-Vikna archipelag og omfatter deler av Borgan, Frelsøy, Kvaløy, Raudøy, Fruflesa, Nordøyan, Sørøyan, Sklinnaflesin, Ytre Brosmflesa og Tronflesa.


Bildet fra Borgan.

De områdene i Nord-Trøndelag som fra før har status som Ramsar-områder er Tautra med Svaet, Øvre Forra, Ulendeltaet, Sklinna, Rinnleiret, Ørin og Eidsbotn(Trondheimsfjorden våtmarksystem). De nye Ramsar-områdene omfatter Innherred ferskvannsystem (Hammervatnet naturreservat, Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat), Vest-Vikna (Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrefredningsområde, Kvaløy og Raudøy naturreservat og dyrefredningsområde, Fruflesa, Nordøyan og Sørøyan naturreservater, Sklinnaflesin, Ytre Brosmflesa og Tronflesa biotopvernområder) og Horta naturreservat og fuglefredningsområde.

Ramsar-konvensjonen
Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale fra 1971, og per i dag har 168 land undertegnet den. Norge gikk inn i 1975. Avtalen forplikter partene til å ta vare på den økologiske tilstanden i landets våtmarker og sørge for bærekraftig bruk av disse.

De nye norske Ramsar-områdene består av verneområder som allerede er vernet etter norske regler. Når de tas inn på den internasjonale lista og får statusen som Ramsar-område medfører det ingen endring av vernebestemmelsene, men statusen innebærer en ekstra anseelse. Dermed blir det lagt særskilt vekt på å forvalte disse områdene på en god måte.

Norge har 63 Ramsar-områder
Norge har denne gangen fått tolv nye områder på Ramsar-konvensjonens liste over viktige våtmarker, og natur langs kysten er særlig sterkt representert. Områdene har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Med dette har Norge til sammen 63 områder på lista over internasjonalt viktige våtmarker.

Mer om de nye Ramsar-områdene på Regjeringen.no/

 Tilbake til start