10.05.2009
Beskjedent reiselivspotensiale i verneområdet

Reiselivspotensialet i verneområdene omkring Borgan er noe mer beskjedent enn tidligere antatt, i tillegg er det vanskelig å få tak i interesserte aktører. Det går fram av årsrapporten for prosjektet "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning", der Borgan og Vikna er med. Vikna må etter alt å dømme vinke farvel til videre deltakelse i prosjektet.

Prosjektet "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5-årig pilotprosjekt som har som mål å skape næringsvirksomhet i og nær verna områder i fylket. Dette skal dokumenteres gjennom utprøving i 4 utvalgte testområder i Røyrvik, Lierne, Verdal og Vikna, henholdsvis Børgefjell nasjonalpark, Lierne, Blåfjella og Skjækerfjellet nasjonalpark, naturreservat i indre Trondheimsfjord og Borgan naturreservat.

Prosjektet er nå inne i sitt siste år. Årsrapporten for 2008 viser at erfaringene er noe forskjellig i de fire testområdene. Best resultat har en hatt i det området som har vært lengst i drift, nemlig Børgefjell i Røyrvik. Testområdet i Lierne har i følge rapporetn et stort potensiale som en ennå hittil ikke har klart å utnytte. Heller ikke i Verdal har en klart å utnytte potensial godt nok.

Vikna ut?
I Vikna har en heller ikke oppnådd de resultatene en ønsket seg. Utfordringen her ligger i følge årsrapporten i det å få tak i interesserte aktører, i tillegg til at reiselivspotensialet er noe mer beskjedent enn forutsatt i startfasen. Dette gjør at Borgan nå vurderes utfaset som testområde.

Direktoratet for naturforvaltning har nå fått ansvar for å velge ut interessante prosjekt retta inn mot det nye nasjonale prosjektet "Naturarven som verdiskaper". 10 hovedprosjekter skal her velges ut og følges opp med bevilgninger. Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i NT har søkt om å få ett av disse og har brukt "Verneprosjektet " og oppfølging av dette som basis for søknaden. Her vil Vikna etter alt å dømme ikke bli med.

Les mer på NT-utvikling.no

       Tilbake til start